Kenji DoDoBara

Name
Kenji DoDoBara
Nationality
usaUnited States
Position
RHP
Ht
67
Wt
140
FS
9
WS
68
Birthday
May 7, 2009
Age
13

TopVelocity Evaluation

SeasonCampDateHTWTCNS-UBPPIDWSCNS-LBRDFLDFLPFRPFRHIRLHIRRHERLHERRHXLHXRHFLHFRHABLHABRSIRLSIRRSERLSERRSHBLSHBTXRTRLTRVVJ225BJRBJLBJ10YTBSRGLGRRPLRPRYB1RYB2RYB3LYB1LYB2LYB3RSFRSIRSTRSERSTSCAPRBLSFLSIRSTLSERSTSCAPLBHS-BLDTF-BLDDKX-BLDLKF-FFSDAER-FFSDASHAB-FFSPRS-FFSPRPTTRS-FFSTRPTLKF-MERDAER-MERDASHAB-MERDAERS-MERTF-BRDASA-BRDASHAB-BRDAEX-BRSAVBHBTSTV
Winter 20223X VC 02.11.202302.11.20236714009792768016166060354040401515808048485056106105252237656025139876761.76360957598413152129292435321774438220000024534251614050595040177106203096-5491:00157147265
AI evaluation of

AI

    Your Velocity 65    
    Model Prediction 73.5    
    Difference (Proficiency) -8.5    
    Proficiency Percentile 5    
    Goal Percentile 85    
    Goal Value 4.9    
    Velo Gain 13.4    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
WT 140 9 214 89 2.8
LRBJ 152 39 159 59 2.6
V 25 49 30 89 0.9
RYB2 29 18 52 98 0.8
HT 67 4 68.5 14 0.8
TENY 1.76 60 1.47 0 0.5
LYB2 35 51 44 91 0.5
RYB3 29 12 31 22 0.3
LRTR 125 76 137 96 0.2
VJ225 13 7 24 87 0.2
LYB 24 37 26 57 0.1
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE VELO GAIN
PRS_FFS 405 33 435 43 0.3
DKX_BLD 53 8 76 88 0.2
TF_BR 30 52 33 62 0.1
    TOTAL VELO AFTER REACHING GOAL VALUES: 88.8    
    Your Spin 1472    
    Model Prediction 1671.8    
    Difference (Proficiency) -199.8    
    Proficiency Percentile 15    
    Goal Percentile 95    
    Goal Value 436.1    
    Spin Gain 635.9    
ATHLETIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
WT 140 9 180 49 49.7
HT 67 4 73.5 74 42.7
RYB 21 14 23 24 34.6
RYB2 29 18 34 48 20.7
V 25 49 28 79 16.9
LRBJ 152 39 156 49 16.6
RG 95 33 108 63 15.4
RYB3 29 12 37 52 14.9
RHF 80 75 82 85 14.6
BIOMECHANIC VARIABLE VALUE PERCENTILE GOAL VALUE GOAL PERCENTILE SPIN GAIN
PRS_FFS 405 33 435 43 54
DKX_BLD 53 8 67 58 29.9
DASHAB_BR -5 72 -1 82 25.5
DAEX_BR 49 47 97 97 21.8
DASHAB_MER 10 78 13 88 15.8
TRS_FFS 595 58 632 68 10.8
DAERS_MER 620 32 754 42 9.9
    TOTAL SPIN AFTER REACHING GOAL VALUES: 2501.7